storyof 的博客,联系(msn):storyofo@hotmail.com
     TAG     返回首页  
   

      访问统计  
   
  日历
   

     
  最新日志
   
     
  最新评论
   
     
  历史存档
   
      
   相关链接
    

      
    
       Blogbus.com   <<  马不停蹄的解释- -  |  首页  |  千寻和龙猫- -  >>
    
   2005-01-25
   关于荒地的梦境- -  -  [ ]

   梦见我在淘碟的街市上,两旁是灯光明亮的店铺和高楼,在忽然间消失,大街变成了高低不平的荒地。

   我看到前方的白色人影,走近辨认,原来是一块泛黄的纸板立在草丛中,上面画着观音的白色人像。

   似乎在观音的身后,有座隐约的破旧石桥,荒草正沿着桥畔茂盛的生长。
   发表于 00:00 引用(0) | 编辑   评论
   Posted by  chenyuwen  [ ] @ 2005-01-27 16:55:30  at   2005-01-27 16:55:30
   这个这个喜欢的。<br> <br>

   Posted by  diva ann  [ ] @ 2005-01-26 08:14:05  at   2005-01-26 08:14:05
   赞。收。弗洛伊德。<br> <br>
   书写评论
    

   © 2002-2005 Some rights reserved: www.blogbus.com