storyof 的博客,联系(msn):storyofo@hotmail.com
     TAG     返回首页  
   

      访问统计  
   
  日历
   

     
  最新日志
   
     
  最新评论
   
     
  历史存档
   
      
   相关链接
    

      
    
       Blogbus.com   <<  火车  |  首页  |  财富  >>
    
   2009-02-02
   冷笑话  -  [ ]

   冷笑话的流行颠覆了人们对笑话的惯常思维和正常逻辑,冷笑话由最初的“不笑”、“有够冷”发展到现在花样百出的笑话,冷笑话在为笑话打各种补丁的同时,一跃成为主流笑话。(----罗小亦《我们都爱冷笑话》)  
   发表于 06:00 引用(0) | 编辑   评论
   Posted by  人猫  [ ] @ 2009-02-10 23:56:44  at   2009-02-10 23:56:44
   可爱哦

   Posted by    [ ] @ 2009-02-04 12:54:45  at   2009-02-04 12:54:45
   不知道为什么,看了这幅画,我十分怀念小王子~
   书写评论
    

   © 2002-2005 Some rights reserved: www.blogbus.com