storyof 的博客,联系(msn):storyofo@hotmail.com
     TAG     返回首页  
   

      访问统计  
   
  日历
   

     
  最新日志
   
     
  最新评论
   
     
  历史存档
   
      
   相关链接
    

      
    
       Blogbus.com   <<  SC3南京首发!!  |  首页  |  我在干吗  >>
    
   2009-12-20
   好久未见性专栏之二  -  [ ]

   那不是调情,但是比调情更让女人激动:一个文艺复兴式的、洞悉权力核心的男人回答你对世界的所有困惑。这难道不是每个女孩子都做过的白日梦?(----苏丝黄《硬调情》 )

   醉醺醺的餐厅经理终于出现,巨大的身体俯在桌上,投下充满威胁的阴影。后面的一连串爆发都记不太清楚了,只记得经理点着苏丝鼻子说:“你,你不知道什么是真正的德国菜!我才知道什么是德国菜!”(----苏丝黄《正名》 )
   发表于 04:39 引用(0) | 编辑   评论
   Posted by    [ ] @ 2010-02-14 15:52:45  at   2010-02-14 15:52:45
   第一副虽有讨巧之嫌,但是喜欢~

   Posted by    [ ] @ 2009-12-20 23:06:11  at   2009-12-20 23:06:11
   哇,第一张图里好像宜家的那个木头人!!
   书写评论
    

   © 2002-2005 Some rights reserved: www.blogbus.com