storyof 的博客,联系(msn):storyofo@hotmail.com
     TAG     返回首页  
   

      访问统计  
   
  日历
   

     
  最新日志
   
     
  最新评论
   
     
  历史存档
   
      
   相关链接
    

      
    
       Blogbus.com   <<  好久未见性专栏之二  |  首页  |  古人  >>
    
   2009-12-27
   我在干吗  -  [ ]

   给城画的栏目“我在干吗”

   更多目录详情:http://blog.sina.com.cn/s/blog_48465df70100g6ce.html
   发表于 04:38 引用(0) | 编辑   评论
   Posted by    [ ] @ 2010-02-14 16:00:58  at   2010-02-14 16:00:58
   把自己画的像个鬼

   Posted by  storyof  [ ] @ 2010-01-20 08:50:37  at   2010-01-20 08:50:37
   谢谢你,不过我个人不太喜欢这期非常城画的内容,觉得说插画特刊有点言过其实了,并无多少像样的插图,乱七八糟的照片也不少。

   Posted by  River K.  [ http://riverk.blogbus.com ] @ 2009-12-31 18:28:28  at   2009-12-31 18:28:28
   我手头正拿着这期城画。非常喜欢。
   书写评论
    

   © 2002-2005 Some rights reserved: www.blogbus.com